Årsmöten


Protokoll från höstårsmötet 9 december 2022

Protokoll fört vid ordinarie Höstårsmöte i Strömsholms Golfklubb

den 9 december 2021

Tid /Plats : 19.oo – 20.40

Närvarande: Vid höstårsmötet deltog 27 medlemmar

§  1  Mötets öppnande

Klubbens ordförande, Per-Anderz Eldenfalk, öppnar höstårsmötet och hälsar de närvarande medlemmarna välkomna.

§  2  Fastställande av röstlängd för mötet

Närvarolistan godkänns som röstlängd.

§  3  Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Mötet beslutar enhälligt att kallelse till höstårsmötet skett på rätt sett. Kallelse sändes ut per mail till alla medlemmar den 17 november, tre veckor före mötet. Kallelse har även lagts ut som en blänkare på hemsidan. 

§  4  Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutar enhetligt att den i kallelsen föreslagna föredragningslistan kan fastställas.

§  5  Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet väljs Anders Randelius och till sekreterare väljs Eva Pia Nordfeldt.

§  6  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, väljs Inger Danred och Bo Eriksson.

§  7  Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret

Ordförande Anders Randelius lämnar ordet till PA Eldenfalk som går igenom punkterna i verksamhetsplan 2022 där det bland annat framgår att nya tees är så gott som klara, det återstår dock bl a arbete med bevattning samt bunkrar, vindskyddet på övningsområdet är påbörjat, nystart på ungdomsverksamheten ska göras och en ny hemsida måste tas fram då idrott online försvinner som gratis sida från RF. Vi vill hitta möjligheter och incitament för att öka delaktigheten i arbetet runt klubben. Klubbens medlemmar behöver bidra med input för hur styrelsen och kommittéer ska prioritera satsningar och investeringar, hur ska tävlingsverksamheten se ut, samarbete med Surahammars GK. 

Årsmötet beslutar enhälligt att godkänna styrelsens verksamhetsplan.

PA Eldenfalk fortsatte med genomgång av prognos 2021 och budget 2022. För detaljerad information hänvisas till det utdelade underlaget. 

Prognosen för 2020 är 70 595. En försiktig Budget 2022 har lagts med anledning av generellt ökande inköps- och personalkostnader med ett resultat på sista raden på 3 900 kr. 

På det utdelade underlaget till mötet visar att styrelsen föreslår att medlemsvgiften ökar för seniorer till 4 250, ålder 22-26 2 400 kr, ålder 16-21 1 600 kr, ålder 12-15 1 000 kr, barn under 12 år 400 kr samt greenfee/distansmedlem 1 650 kr.

Höstårsmötet beslutar enhälligt att fastställa Budget 2022 och en höjning av medlemsavgifterna. 

§  8  Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår

Mötet beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter förutom ordföranden samt två suppleanter.

§  9  Val av

a)  Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år

Mötet väljer Per-Anderz Eldenfalk till ordförande för ett år

b)  Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

Mötet väljer: Anna Nyrén (omval), Berit Westlund (nyval) samt Lennart Holmgren (nyval).

(Mats Hero, Inger Danred och Johan Wiklund kvarstår i styrelsen som ordinarie ledamöter under ytterligare ett år).

c)  Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

Mötet väljer Joakim Swärd (nyval) och Anette Wallentin (nyval). 

Turordning: Joakim Swärd, Anette Wallentin.

d)  Två revisorer för en tid av 1 år

Mötet väljer Marie-Louise Hansson (omval) och Kjell Andersson (omval).

e)  Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

Mötet väljer Lars Mellin (omval), Robert Loo (nyval). Till kommande vårårsmöte skall valberedningen utökas med en ytterligare person.

Sammankallande: Lars Mellin. 

f)  Ombud till GDF- möte

Mötet beslutar att ordförande PA Eldenfalk väljs som ombud till Västmanlands Golf Distriktsförbunds möte.

§ 10  Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§ 11  Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12  Avtackningar

Ulf Knutsson och Eva Pia Nordfeldt avtackades för sin tid i styrelse.

§ 12  Mötets avslutande

Ordförande Anders Randelius tackar medlemmarna för visat intresse och förtroendet att få leda årsmötet. Därefter avslutas mötet.

………………………………………. …………………………………….

Eva Pia Nordfeldt Anders Randelius

Sekreterare Ordförande

Justeras:

………………………………………. …………………………………….

Inger Danred Bo Eriksson