Tävlingsbestämmelser


TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH TÄVLINGSREGLER
1. Anmälan till tävling skall ske senast kl. 18.00 tre dagar innan tävlingens speldatum.
Anmälan skall ske via terminalen i receptionen eller på Internet, www.golf.se
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändring av programmet samt att begränsa antalet deltagande i
tävling. Urvalsprincip är anmälningsordning om inget annat sägs.
Efteranmälan kan normalt ej ske men kan av tävlingsledningen tillåtas för att ersätta återbud.

2. Startlista anslås i klubbhus samt på Golf.se senast kl. 12.00 två dagar innan tävlingens speldatum. Starttider
erhålls också i klubbhus samt på Golf.se

3. Starttider är normalt 09.00 – 11.00. Startmellanrum är normalt 7-8 minuter vilket maximerar antal startande i
singel till 60.

4. Senast 15 min före start skall spelare anmäla sig till tävlingsledningen samt uppvisa giltigt medlemskort.

5. OBS. Spelare som anmält sig till tävling och där anmälan ej återtagits före anmälningstidens utgång är bindande
och arrangören äger rätt att fakturera tävlingsavgiften.

6. Prisutdelning; pristagare skall hämta sitt pris själv eller via ombud, – annars går priset till nästföljande
pristagare. Spelare som använder ombud skall meddela namnet till tävlingskommittén innan prisutdelning
förrättas.

7. Alkohol ”Idrott och droger hör inte ihop” Därför får en spelare inte vara berusad eller på annat sätt drogad under
spel på en golfbana. Spelare som ertappas för detta brott diskvalificeras av pågående tävling samt att brottet
anmäles till resp. klubb.

8. Startförbud vid tävlingar är normalt 0,5 timme före första start.

9. Husdjur skall ej följa med under tävling.

10. Golfbil: Klubbens styrelse kan, med läkarintyg eller intyg från hemmaklubben som grund, ge spelaren tillståndtt använda golfbil eller motsvarande. Tillstånd skall presenteras för tävlingsledningen.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Om inget annat anges gäller: Senior = 100: – Juniorer = 50:-
200: – som Tävlingsgreenfee för gästspelare.
Vid efteranmälan tillkommer 40 kr utöver startavgiften.

TÄVLINGSGRUPPER
A = +4 – 18,7 B= 18,8 – 36
Om inget annat angetts i tävlingsbestämmelserna spelar herrar hcp -36 från gul tee. 36+ se resp. tävlingsbestämmelser.
TL äger rätt att ändra klassindelningen för tävling.

TÄVLINGSREGLER
Svenska Golfförbundets generella tävlingsregler angående långsamt spel, för sen ankomst, caddieförbud, persontransporthjälpmedel samt mobiltelefon/personsökare (se nedan) gäller enligt skrivningen i Spel och Tävlingshandbok 2012 – 2015.

Mobiltelefon/Personsökare
Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare el. dyl.) som kan avge ljud bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:
a. Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande
b. Kontakt med tävlingsledningen. Exempel: ospelbar bana på grund av regn, behov av domare m.m.

Utöver dessa regler gäller följande lokala tävlingsregler:
1. Paus efter 9 spelande hål
Deltagare i sanktionerade tävlingar äger rätt till en paus i högst 10 minuter för intagande av förfriskningar efter spel av 9 hål under förutsättning att ”bollen” håller sin plats i startfältet, d.v.s. startintervallet till framförvarande boll.
Bakomvarande boll skall, om spelarna i bollen ej önskar utnyttja denna rättighet, erbjudas att ”gå igenom”.
Anmärkning: Denna bestämmelse gäller även under sällskapsspel

2. Övning.
Övning på övningsområdet/ranchen kan ske, dock skall spelare vara startberedd 5 min innan spelarens utsatta starttid.

3. Särspelshål
Om inget annat anges skall en match (matchspel) som slutar lika avgöras genom att särspel sker hål för hål med början på hål 1.
Särspel i slagspel skall avgöras växelvis på hål 9 och hål 1 med början på hål 9

4. Avståndsmätare tillåten
Vid allt spel på banan får spelaren använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under den fastställda ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

5. Scoring Area
Inlämning av scorekort skall ske till klubbens kansli, då spelare lämnat kansliet är scorekortet godkänt och inlämnat av spelaren och kan ej justeras.

Strömsholms Golfklubb Tävlingskommitté 2014-01