Kallelse till vår-årsmöte 24/3 kl 16:00


Välkomna till vår-årsmöte på Strömsholms GK 24 mars kl 16:00

Plats: Klubbhuset Strömsholms GK

Anmälan senast den 16 mars till E-mail: kansli@stromsholmsgolf.se så skickas handlingar ut till Er i god tid innan mötet.

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens årsredovisning (Resultat och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
 11. Antagande av reviderade stadgar
 12. Styrelsen informerar.
 13. Fyllnadsval av en suppleant till styrelsen
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas