Vårårsmöte 7 april


Varmt välkommen till vårårsmöte på Strömsholms GK. 7 april kl 19:00 på Strömsholms GK

Vårårsmöte 2022

7 April, kl 19.00

Plats: Klubbhuset Strömsholms GK

Anmäl senast 4 april till email kansli@stromsholmsgolf.se

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

4. Fastställande av föredragningslista

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

   b) Styrelsens årsredovisning (Resultat och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  verksamhetsåret.

9. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

11. Val av valberedning, sammankallande och två ledamöter.

12. Styrelsen informerar.

13. Övriga frågor

14. Mötet avslutas

Varmt välkommen!

Styrelsen i Strömsholms GK